Giỏ hàng

Chi (mua cho bà 90t)

Bà còn nói dễ đi “tiêu”, tại người lớn tuổi mà các chức năng trong cơ thể nó hơi khó hoạt động như lúc trẻ…